IT-YHTEISTYÖ

TheFIRMA on vuonna 2015 perustettu projektitoimisto, joka on yhdistelmä jo 2000-luvun alussa toimintansa aloittaneita oppimisympäristöjä. Teemme tiivistä yhteistyötä Turun alueen IT-yritysten kanssa ja iso osa theFIRMAlaisista siirtyykin jo opintojensa aikana alueen yrityksiin töihin.

Projektit

theFIRMAssa tehdään moni­puo­li­ses­ti IT-alan pro­jek­te­ja asi­ak­kail­le. Teem­me verk­ko­si­vu­jen sekä graa­fi­sen suun­nit­te­lun että tek­ni­sen to­teu­tuk­sen ja to­teu­tam­me myös pie­nem­piä ul­ko­asun päi­vi­tyk­siä. Kar­toi­tam­me asi­ak­kai­den oh­jel­mis­to­tar­peet koos­ta­mal­la vaa­ti­mus­mää­rit­te­ly­jä. Suun­nit­te­lem­me ja to­teu­tam­me tes­tauk­sia joko ke­hi­tys­vai­hees­sa ole­vil­le tai jo jul­kais­tuil­le mo­bii­li­so­vel­luk­sil­le, verk­ko­si­vus­toil­le, pe­leil­le ja muil­le oh­jel­mis­toil­le. Suun­nit­te­lem­me ja ra­ken­nam­me eri­lai­sia ke­vyi­tä oh­jel­mis­to­ja, mo­bii­li­so­vel­luk­sia ja pe­le­jä asi­ak­kai­den tar­pei­den mu­kaan. To­teu­tam­me asi­akas­tar­pei­siin eri­lai­sia mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­le­ja, kuten logoja, mainos­julisteita ja esitteitä.

Työharjoittelut

theFIRMA tarjoaa IT-alan työ­har­joit­te­lu­ja Turun ammat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­joil­le. Toi­mim­me ku­ten oikea yri­tys, joten opis­ke­li­joil­la on mah­dol­li­suus pääs­tä op­pi­maan pro­jek­ti­työs­ken­te­lyä to­del­lis­ten asiakas­pro­jek­tien parissa. Työ­har­joit­te­lu­ja teh­dään ym­päri vuo­den, mut­ta ak­tii­vi­sin työ­har­joit­te­lu­kau­si on ke­vääl­lä ja ke­säl­lä. Lu­ku­kau­den ai­ka­na opis­ke­li­jat te­ke­vät työ­har­joit­te­lu­jaan osa-aikai­ses­ti opin­to­jen­sa ohes­sa ja ke­säl­lä opis­ke­li­jat pää­se­vät suo­rit­ta­maan ko­ko­ai­kai­ses­ti har­joit­te­lunsa, jol­loin työ­har­joit­telu kes­tää hie­man yli kuu­kau­den. Opis­ke­li­jat saa­vat työ­har­joit­te­lun­sa ai­ka­na hy­vää käy­tän­nön ko­ke­musta ja asi­ak­kaat puo­les­taan hie­noja työn tu­lok­sia!

Opinnäytetyöt

theFIRMA tarjoaa opiskelijoille toimeksiantona erilaisia IT-alaan liittyviä opinnäytetöitä. Tätä kautta opiskelijoilla on mahdollisuus soveltaa opinnoissa saatuja tietoja sekä taitoja ja toteuttaa käytännön ratkaisuja.

Vierailuluennot

theFIRMA ottaa mielellään vastaan IT-alan ammattilaisia luennoimaan opiskelijoille. Luennoitsija voi itse päättää aihealueen, josta haluaa kertoa. Luennoilla voidaan keskustella esimerkiksi IT-alan eri aspekteista, tulevaisuuden näkymistä tai esitellä oman yrityksensä toimintaa.

Tulevat vierailuluennot:

14.11. klo 10-11 @ LAMBDA Anders | TBA

2.12. klo 14-16 @ C1031 Luotone | Brändäys

Sekä yritys- että henkilö­brändääminen ovat vuo­del­le 2020 siir­ryt­tä­es­sä yhä nou­se­vam­pi trendi Suomessa. Eten­kin henkilö­brän­däys on vielä täysin lapsen kengissä. Näiden kahden teeman puhujaksi saapuu Lauri Keinänen, joka on sovellus­protoihin sekä inno­vaa­tioihin keskit­tyneen Luotone Oy:n toinen perustaja­jäsen.

01/2020 ATR Soft Oy | Quality

 

Menneet vierailuluennot:

3.10. Oscar Software | Pk-yritysten haasteet ohjelmistotalon silmin

Oscar Software Oy:n liiketoimintajohtaja Sami Kosmalan pitämä asiantuntijaluento pk-yritysten haasteista ja monimuotoisuudesta ohjelmistotalon silmin. Luennossa pureuduttiin pk-sektorin yritysten haasteisiin digitalisoituvassa maailmassa ja ratkaisuihin, joita Oscar Software tarjoaa tähän. Mukana myös opiskelija ja ohjelmistokehittäjäharjoittelija Emma-Leena Ahmaojan näkökulma ja kokemukset digitalisaation kilpajuoksusta.