IT-YHTEISTYÖ

TheFIRMA on vuonna 2015 perustettu projektitoimisto, joka on yhdistelmä jo 2000-luvun alussa toimintansa aloittaneita oppimisympäristöjä. Teemme tiivistä yhteistyötä Turun alueen IT-yritysten kanssa ja iso osa theFIRMAlaisista siirtyykin jo opintojensa aikana alueen yrityksiin töihin.

Projektit

theFIRMAssa tehdään moni­puo­li­ses­ti IT-alan pro­jek­te­ja asi­ak­kail­le. Teem­me verk­ko­si­vu­jen sekä graa­fi­sen suun­nit­te­lun että tek­ni­sen to­teu­tuk­sen ja to­teu­tam­me myös pie­nem­piä ul­ko­asun päi­vi­tyk­siä. Kar­toi­tam­me asi­ak­kai­den oh­jel­mis­to­tar­peet koos­ta­mal­la vaa­ti­mus­mää­rit­te­ly­jä. Suun­nit­te­lem­me ja to­teu­tam­me tes­tauk­sia joko ke­hi­tys­vai­hees­sa ole­vil­le tai jo jul­kais­tuil­le mo­bii­li­so­vel­luk­sil­le, verk­ko­si­vus­toil­le, pe­leil­le ja muil­le oh­jel­mis­toil­le. Suun­nit­te­lem­me ja ra­ken­nam­me eri­lai­sia ke­vyi­tä oh­jel­mis­to­ja, mo­bii­li­so­vel­luk­sia ja pe­le­jä asi­ak­kai­den tar­pei­den mu­kaan. To­teu­tam­me asi­akas­tar­pei­siin eri­lai­sia mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­le­ja, kuten logoja, mainos­julisteita ja esitteitä.

Työharjoittelut

theFIRMA tarjoaa IT-alan työ­har­joit­te­lu­ja Turun ammat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­joil­le. Toi­mim­me ku­ten oikea yri­tys, joten opis­ke­li­joil­la on mah­dol­li­suus pääs­tä op­pi­maan pro­jek­ti­työs­ken­te­lyä to­del­lis­ten asiakas­pro­jek­tien parissa. Työ­har­joit­te­lu­ja teh­dään ym­päri vuo­den, mut­ta ak­tii­vi­sin työ­har­joit­te­lu­kau­si on ke­vääl­lä ja ke­säl­lä. Lu­ku­kau­den ai­ka­na opis­ke­li­jat te­ke­vät työ­har­joit­te­lu­jaan osa-aikai­ses­ti opin­to­jen­sa ohes­sa ja ke­säl­lä opis­ke­li­jat pää­se­vät suo­rit­ta­maan ko­ko­ai­kai­ses­ti har­joit­te­lunsa, jol­loin työ­har­joit­telu kes­tää hie­man yli kuu­kau­den. Opis­ke­li­jat saa­vat työ­har­joit­te­lun­sa ai­ka­na hy­vää käy­tän­nön ko­ke­musta ja asi­ak­kaat puo­les­taan hie­noja työn tu­lok­sia!

Opinnäytetyöt

theFIRMA tarjoaa opiskelijoille toimeksiantona erilaisia IT-alaan liittyviä opinnäytetöitä. Tätä kautta opiskelijoilla on mahdollisuus soveltaa opinnoissa saatuja tietoja sekä taitoja ja toteuttaa käytännön ratkaisuja.

Vierailuluennot

theFIRMA ottaa mielellään vastaan IT-alan ammattilaisia luennoimaan opiskelijoille. Luennoitsija voi itse päättää aihealueen, josta haluaa kertoa. Luennoilla voidaan keskustella esimerkiksi IT-alan eri aspekteista, tulevaisuuden näkymistä tai esitellä oman yrityksensä toimintaa.

 

Tulevat vierailuluennot:

12.12. klo 12-15 @ theFIRMA B2028 | Tapaa koodari

Tule esittelemään omaa projektiasi, hakemaan neuvoja oman projektin eteenpäin viemiseen, kyselemään tulevaisuuden uusista tuulista ja vaikkapa vapaa-ajan projekteista. Andersin koodari on valmiina keskustelemaan, antamaan vinkkejä ja kertomaan työstään Andersilla. Hyvä tilaisuus myös opinnäytetyön tai harjoittelupaikan hakuun ja verkostoitumiseen.

 

01/2020 ATR Soft Oy | Quality

 

 

Menneet vierailuluennot:

2.12. klo 14-16 @ C1031 Luotone | Brändäys

Sekä yritys- että henkilö­brändääminen ovat vuo­del­le 2020 siir­ryt­tä­es­sä yhä nou­se­vam­pi trendi Suomessa. Eten­kin henkilö­brän­däys on vielä täysin lapsen kengissä. Näiden kahden teeman puhujaksi saapuu Lauri Keinänen, joka on sovellus­protoihin sekä inno­vaa­tioihin keskit­tyneen Luotone Oy:n toinen perustaja­jäsen.

 

14.11. klo 10-11 @ LAMBDA Anders | Vapaa-ajan projektit

Anders Innovations Oy on vahvaa kasvua tekevä yli 50 hengen teknologia- ja ohjelmistoyritys. Käytämme lukuisia eri teknologioita asiakkaillemme ja menemme aina asiakkaiden tarpeet edellä. Anders on valittu Suomen parhaiden työpaikkojen joukkoon jo monta vuotta peräkkäin mikä todistaa, että meillä viihdytään ja pidämme työntekijöistämme hyvää huolta.

Andersin taitavat koodarit Joa Riski ja Markus Blomqvist tulevat kertomaan vapaa-ajan projekteistaan ja niiden merkityksestä työllistymisen kannalta. Rennolla luennolla pääset kuulemaan mielenkiintoisista projekteista sekä Anders-ohjelmistotalon hulvattomasta arjesta! Pääset myös kysymään asiantuntijoiltamme kiperimmätkin kysymykset.

Anders hakee jatkuvasti uusia talentteja joukkoonsa - jätä siis rohkeasti hakemus osoitteessa https://www.anders.fi/fi/tyopaikat/

 

3.10. Oscar Software | Pk-yritysten haasteet ohjelmistotalon silmin

Oscar Software Oy:n liiketoimintajohtaja Sami Kosmalan pitämä asiantuntijaluento pk-yritysten haasteista ja monimuotoisuudesta ohjelmistotalon silmin. Luennossa pureuduttiin pk-sektorin yritysten haasteisiin digitalisoituvassa maailmassa ja ratkaisuihin, joita Oscar Software tarjoaa tähän. Mukana myös opiskelija ja ohjelmistokehittäjäharjoittelija Emma-Leena Ahmaojan näkökulma ja kokemukset digitalisaation kilpajuoksusta.